Startside Startside Startside
 KALENDER
 

 
Tidligere arrangementer:
 
26. februar 2009: Temadag

"Latin og de Moderne sprog i Renæssancen"

Dato: 26.02.09
Tid: kl. 11.00-17.30
Lokale: 27.0.17 (KUA)
 
Program:
 
11.00-11.45     Marianne Pade (AU):
Latin og de moderne sprog i Renæssancen, sprognorm og praksis (resumé)
11.45-12.30     Anders Toftegård (KU):
"Vi spilder halvdelen af vores liv på at lære latin". Montaigne og Padovas Platon (resumé)
    Pause
13.30-14.15     Unn Irene Aasdalen (KU):
Ficinos platoniske kjærlighet - på latin og folkespråk (resumé)
14.15-15.00     Lene Schøsler (KU):
Den franske -ant-konstruktions frem- og tilbagegang. Betydningen af (påstået) klassikerimitation for en konstruktions overlevelse (resumé)
15.00-15.45     Peter Ulf Møller (KU):
Renæssance eller renæssanceløshed: Om etableringen af et kulturelt vest og øst i 1500-tallets Europa (resumé)
    Pause
16.00-16.45     Birgitte Bøggild Johannsen:
Ordets magt. Om anvendelsen af latin og de moderne sprog i kirkelige indskrifter fra renæssancens Odense (resumé)
16.45-17.30     Peter Zeeberg (Dansk Sprog- og Litteraturselskab):
Renæssancesprog.dk: et redskab til arbejde med dansk og latin fra renæssancen (resumé)
    Efter foredragene serveres et glas vin.
Resuméer:  
  Unn Irene Aasdalen: Ficinos platoniske kjærlighet - på latin og folkespråk
Marsilio Ficino (1433-1499) oversatte Platons verker fra gresk til latin og skrev kommentarer til dialogene. I 1469 laget han en latinsk kommentar til Platons Symposium, De amore. Dette er en fri gjendiktning, hvor banketten til kjærlighetens pris er flyttet fra Athen til Careggi utenfor Firenze. De nye talerne er Ficinos venner og samtidige. På Lorenzo de' Medicis forespørsel oversatte Ficino selv verket fra latin til italiensk. Paperet vil presentere noen interessante forskjeller mellom de to utgavene, og diskutere mulige grunner for dem.
 
  Birgitte Bøggild Johannsen: Ordets magt. Om anvendelsen af latin og de moderne sprog i kirkelige indskrifter fra renæssancens Odense
I årene omkring 1680 forfattede brødrene Jens og Jacob Bircherod en omfattende registratur over indskrifter i Odense, både fra kirkelige og verdslige bygninger, Monumenta et Inscriptiones Otthinienses. Værket, som kendes i talrige redaktioner fra samtiden, blev aldrig trykt. Alligevel udgør det stadig en uvurderlig kulturhistorisk kilde, ikke mindst til belysning af en monumentbestand - hovedsagelig efterreformatoriske gravsten og epitafier - der for størstepartens vedkommende for længst er gået tabt. Med udgangspunkt i den samvittighedsfulde statusopgørelse over indskrifter fra stiftsbyens fire sognekirker forsøger foredraget at give et indblik i sprogbrug og litterære præferencer inden for Odenses adelige og borgerlige elite.
 
  Peter Ulf Møller: Renæssance eller renæssanceløshed: Om etableringen af et kulturelt vest og øst i 1500-tallets Europa
I den tidlige middelalder bredte kristendommen sig fra middelhavsegnene nordpå i Europa, med latin som medium. Det er baggrunden for at frembruddet af en litteratur på europæiske folkesprog blev en markør for Renæssancen, og at bibeloversættelser til folkesprog blev en markør for Reformationen.

Det var dog ikke hele det kristne Europa der fik troen leveret på latin. I store dele af Østeuropa kom kristendommen fra det græske Byzans, med det nykonstruerede skriftsprog kirkeslavisk som medium. Her manglede således elementære forudsætninger for de senere sprogprocesser i Renæssancen og Reformationen.

Det er en udbredt opfattelse at renæssancetiden uddybede forskellen mellem vest og øst i Europa. Renæssanceløshed kan anskues som en slags konstituerende træk ved Østeuropa, en ouverture til en længerevarende kulturel forsinkelse.

Foredraget belyser med eksempler hvad der skete og ikke skete i Østeuropa (specielt Rusland) i 1500-tallet, mens Renæssance og Reformation udfoldede sig vestpå.
 
  Marianne Pade, Latin og de moderne sprog i Renæssancen, sprognorm og praksis
Var Renæssancens latin blot er en mere eller mindre vellykket efterligning af det latin, man skrev i antikken? Og blev denne bevidste bestræbelse på at udtrykke sig på en tidligere kulturs sprog faktisk latinens død? Mange vil svare bekræftende på disse to spørgsmål og måske henvise til periodens sproglige teoretikere, der næsten alle holder klassisk latin op som en uomgængelig sprognorm. Jeg vil i mit foredrag sætte spørgsmålstegn ved dette billede og forsøge at vise, 1) at eftermiddelalderligt latin var et levende sprog, der vedblev at udvikle sig bl.a. i samspil med de moderne sprog, og - med udgangspunkt i Niccolò Perottis (1430-80) værker - 2) at Renæssancens sprogteoretikere reflekterede over forholdet mellem latin og de moderne talte sprog.
 
  Lene Schøsler, Den franske -ant-konstruktions frem- og tilbagegang. Betydningen af (påstået) klassikerimitation for en konstruktions overlevelse
Mit foredrag handler om sprogforandring; det har sprogteoretiske, sprogtypologiske og kulturhistoriske implikationer. Det handler om de såkaldte progressive verbale former i fransk. Klassisk latin havde ikke sådanne former, og de første progressive former findes i merovingerlatin omkring 810:
(1) (Ut missi sive comites illorum) missos transmittunt contra illos qui mentiendo vadunt, ut eos convincant ('... mod dem der går rundt og lyver')
I de fleste romanske sprog finder vi sådanne progressive former, enten som en direkte fortsættelse af konstruktionen i (1): altså et bevægelsesverbum (eller et kopulaverbum) fulgt af en gerundium, eller et bevægelsesverbum (eller et kopulaverbum) fulgt af en præposition og en infinitiv. I fransk har de progressive former haft en skæbne der adskiller fransk fra de øvrige romanske sprog. Konstruktionerne findes nemlig fra de allerførste tekster og de er meget populære i middelalderen og i renæssancen. I den såkaldte klassiske franske periode (17.-18. århundrede) sker der et klart brud, idet konstruktionerne forkastes af grammatikerne og forsvinder fra standardsproget.

Det er min hypotese at konstruktionerne faktisk var i tilbagegang ved slutningen af middelalderen, formodentelig af strukturelle grunde, men at de overlevede især i poesi, bl.a. fordi de (fejlagtigt) blev opfattet som klassikerimitation.
 
  Anders Toftegård, "Vi spilder halvdelen af vores liv på at lære latin". Montaigne og Padovas Platon
"Vi spilder halvdelen af vores liv på at lære latin" konstaterer Michel de Montaigne (1533-92) i sit berømte essay "Om børneopdragelse" som et ekko af den italienske forfatter Sperone Speroni (1500-1588). Speroni - Padovas Platon - havde i sin dialog om sproget, Dialogo delle lingue (1542) iscenesat sin lærermester, Pietro Pomponazzi (1462-1525), og videregivet dennes synspunkter om at ordene skal tjene og følge tingene. Med latin som modersmål havde Montaigne i bogstaveligste forstand skullet inkarnere en ny æra for klassisk latin, men i stedet - eller måske snarere derfor - kom han til at give ny styrke til folkesproget med argumentet, der allerede lå fremlagt i Speronis dialog om sproget. I mit oplæg vil jeg påvise Montaignes gæld til Speroni og placere Montaigne i forhold til samtidens idealer om opdragelse gennem sproget.
 
  Peter Zeeberg: Renæssancesprog.dk. Et redskab til arbejde med dansk og latin fra renæssancen
Demonstration af Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs nye site Renæssance.dk, der omfatter to redskaber til arbejde med renæssancens sprog i Danmark. Det ene er en ordbogsbase, hvor det er muligt at søge i syv dansk-latinske og latin-danske ordbøger, spændende fra Christiern Pedersen, 1510, til Poul Jensen Colding, 1626. Det andet er en tekstbase, et søgbart korpus med et bredt udvalg af danske og latinske tekster fra hele 15- og 1600-tallet.
 

 
15. maj 2008: Temadag

"Biografien i Renæssancen."

Dato: torsdag d. 15. maj
Tid: kl. 13-18
Lokale: P1 (pavillon mellem gamle KUA og Det Kongelige Bibliotek, se kort)
 Biografien antog i renæssancen nye former, til dels under indflydelse af genopdagede græske modeller, og den indgik i nye sammenhænge, der f.eks. afspejler perioden ændrede syn på kunstnerens betydning. I fem foredrag diskuteres genren og dens udvikling over tre århundreder, fra 1400-tallets Italien til Nederlandene i senrenæssancen.
 
  program:
13.15-14.00     Marianne Pade (AU):
Bruni og Plutarch. Filologi og (borger)humanisme i begyndelsen af 1400-tallets Italien (abstract)
14.00-14.45     Outi Merisalo (Jyväskylä):
Is diuinus Rex. Tito Livio Frulovisi's Vita Henrici Quinti (abstract)
14.45-15.30     Minna Skafte Jensen (SDU):
Marin Barletis biografi af den albanske nationalhelt Skanderbeg, Rom 1508-10 (abstract)
  pause
16.00-16.45     Hannemarie Ragn Jensen (KU):
Fup eller fakta? En præsentation af Giorgio Vasaris kunstnerbiografier, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti (1550) (abstract)
16.45-17.30     Christian Høgel (SDU):
Bollandisterne - et helgenbiografisk selskab (abstract)
 
abstracts:  
  Marianne Pade (AU): Bruni og Plutarch. Filologi og (borger)humanisme i begyndelsen af 1400-tallets Italien
Leonardo Bruni (1370-1444) har været anset for indbegrebet af den florentinske borgerhumanist, siden Hans Baron i forrige århundrede udgav sine værker om den tidlige italienske renæssancehumanisme. Han var en mand, der ligesom Cicero var både politiker og litterat, og som brugte sin lærdom i statens tjeneste.

Bruni beskæftigede sig i mange år intenst med den græske forfatter Plutarchs biografier. Han oversatte otte af dem til latin, én i stærkt revideret form, og han brugte sit corpus Plutarchaeum i mange sammenhænge. Inspireret af Plutarchs biografiske form forfattede han endvidere biografierne over Dante og Petrarca, hvor han sammenligner de to store digtere. Jeg vil i min foredrag diskutere Brunis brug af Plutarchs biografier og prøve at vise, at både hans filologiske arbejder og hans originale skrifter er udtryk for Brunis opfattelse af humanistens rolle i samfundet.
 
  Outi Merisalo (University of Jyväskylä): Is diuinus Rex. Tito Livio Frulovisi's Vita Henrici Quinti
The importance of Tito Livio Frulovisi's (c. 1400-after 1456) Vita Henrici Quinti for fifteenth and sixteenth-century English historiography and historically inspired literature (e.g. Shakespeare's historical dramas) has been acknowledged by historians since the beginning of the last century. The versatile humanist schoolmaster, playwright (several Latin comedies), author of the political treatise De re publica, royal biographer and ducal panegyrist (the epic Humfreis celebrating Humphrey, Duke of Gloucester) not only introduced the humanist script into England but also wrote a full-fledged humanist biography of Henry V, the great champion of the Plantagenet claim to the throne of France. In this paper, I shall examine 1) Henry the King as described in the Vita Henrici Quinti as well as 2) the way Frulovisi uses his material (oral eye-witness sources and earlier written accounts) to construct the presentation of his hero.
 
  Minna Skafte Jensen (SDU): Marin Barletis biografi af Skanderbeg, Rom 1508-10
Marin Barleti (ca. 1450-efter 1512) var præst i Shkodra, men flygtede til Venedig sammen med mange andre efter tyrkernes erobring af byen 1478. Resten af sit liv tilbragte han dels i Venedig, dels i Rom. Hans hovedværk er en stor latinsk prosabiografi af Gjergj Kastrioti Skanderbeg (1405-68), udgivet i Rom 1508-10. Foredraget vil præsentere dette værk og forsøge at sætte det ind i en genremæssig sammenhæng.
 
  Hannemarie Ragn Jensen (KU): Fup eller fakta? En præsentation af Giorgio Vasaris kunstnerbiografier, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti (1550)
Billedkunstneren og arkitekten Giorgio Vasari (1511-74) var hele livet knyttet til fødebyen Arezzo, hvor han med megen omhu indrettede sin bolig som et udtryk for hans ambitioner. Han tjente flere generationer af familien Medici både i Firenze og Rom. I disse to byer findes hans hovedværker, men det er hans omfattende samling af kunstnerbiografier, der gør ham aktuel til stadighed. Der hersker uenighed om, hvor vidt biografierne først og fremmest er kunstnerskrøner, skrevet over oldtidens læst for kunstneranekdoter med henblik på at løfte kunstnerens virksomhed endegyldigt op fra håndens til åndens værk eller om biografierne skal studeres som det første videnskabelige bidrag til den moderne kunsthistorie.
 
  Christian Høgel (SDU): Bollandisterne - et helgenbiografisk selskab
Under ledelse af en række fremtrædende jesuitter - den første var Johannes Bollandus 1596-1665 - blev kristne helgeners biografier kopieret, samlet og trykt i store samlebind i kronologisk orden efter helgenernes dag i året. Dermed skabtes der inden for den katolske kirke en kodificering af de helgenbiografiske tekster, der i modreformationens tjeneste skulle værne om helgenernes ære. Men projektet vakte fra start modstand, både fordi man mente at det var for stort og fordi man betvivlede dets nytte. Det enorme udgivelsesprojekt trak da også uhørt længe ud, og ser man på dets videre historie, skabte projektet i sidste ende alvorlige problemer for den katolske helgendyrkelse. Som et lukket historiker-selskab med et langt liv (det findes endnu i dag) har bollandisterne været genstand for en del interesse, senest i Robertson Davies' roman Fifth Business.
 
 

 
27. marts 2008: Lektor Leo Catana

"Jacob Bruckers betydning for renæssancefilosofiens historiografi."

Dato: torsdag d. 27. marts
Tid: kl. 15.00
Lokale: lokale P2 (pavillon), KUA
Filosofihistorie har selv en historie, og opfattelsen af italiensk renæssancefilosofi er nøje knyttet hertil. Jacob Brucker grundlagde i 1742-44 filosofihistorie som filosofisk disciplin, nemlig med værket Historia critica philosophiae (En kritisk filosofihistorie). Han introducerede her kravet om, at fortidig filosofi skal være fremstillet som et 'system' for at blive inkluderet i filosofiens historie. Og han fordømte i den sammenhæng italiensk renæssancefilosofi - særligt dens platonisme og nyplatonism - fordi den tilsyneladende ikke levede op til dette krav. I stedet karakteriserede han periodens filosoffer som 'synkretistiske' og pegede på Giovanni Pico della Mirandola som eksempel. Da det metodologiske ideal om at fremstille et system stammer fra det 17. og 18. århundrede, var Bruckers kriterium for inklusion i filosofiens historie imidlertid anakronistisk, og hans karakteristik af renæssacefilosofien ligeledes misvisende. Ikke desto mindre har hans metode, såvel som hans karakteristik af renæssancefilosofien, været indflydelsesrig i filosofihistoriske oversigtsværke fra det 19. og det 20. århundrede, som det vil blive vist i dette foredrag..

      
21. september 2007: Fredag d. 21. 9. 2007 kl. 13-17.45
"Fra Hven til Kgs. Nytorv. Danske akademier fra renæssancen til det 19. århundrede"
Lokale: Udvalgsværelse 1, Hovedbygningen, Frue Plads
(indgang gennem Lindegården, trappe O)
 
13.00-14.30     Peter Zeeberg: "Tycho Brahes Uraniborg, forskningscenter og adelsbolig"
Karens Skovgaard-Petersen: "Sorø Akademi 1623-1665 - et dansk ridderakademi"
Marjatta Nielsen: "Johannes Wiedewelt i Rom som Kunstakademiets første stipendiat, 1754-1758"
   
15.00-16.00   Emma Salling: "Om forbindelsen mellem det danske og det romerske kunstakademi i det 18. og begyndelsen af det 19. århundrede"
Karen Ascani: "Georg Zoëga (1755-1809) som formidler mellem Rom og Danmark"
   
16.15-17.15   Chris Fischer: "Thorvaldsen og Rafael"
Hannemarie Ragn Jensen: "Fra Rom til København. Hvad malerne hjemførte til Akademiet på Kongens Nytorv i det 19. årh."
 
17.15-17.45     Afslutning.
 

10. maj 2007: Prof. Joseph Freedman (Alabama)

"Discussion of Women and Gender within Academic Philosophical and Philological Writings of the High and Late Renaissance (c. 1500 - c. 1700)"

Dato: torsdag d. 10. maj
Tid: kl. 15.00 - 17.00
Lokale: 27.0.09, KUA
This lecture will focus on views concerning women and gender within a hitherto neglected category of writings: published materials used in academic instruction through the level of Master of Arts during the high and late Renaissance. Generally speaking, academic authors discriminated more against "femininity" than they did against women. Attitudes toward women and gender in writings on natural philosophy, ethics, family life (oeconomica), politics, rhetoric, and physiognomy will be discussed in detail. Beginning in about the year 1670 an increasing number of academic writings specifically addressed the subject-matter of women; some reasons behind this increased interest during the late Renaissance will be accorded attention.

29. marts 2007: Torsdag d. 29.3 kl. 13-17.30
Temadag om "Den florentinske platonisme og dens spejlinger"
Lokale: 16.1.21 (gamle KUA)
 
  Nyplatonismen kom til at præge mange aspekter af Renæssancens og senere perioders kultur. I fire foredrag diskuteres, hvordan den florentinske platonisme ses afspejlet i billedkunst og litteratur, i Italien og nord for Alperne.
 
13.15-13.30     Indledning
13.30-14.45     Unn Irene Aasdalen (KU):
Botticellis 'Primavera': Hvilken Erossirkel er det vi ser?
14.45-15.30   Marianne Pade (AU):
Konrad Celtis' Amores (1502): Tekst og billede
  Pause
15.45-16.30   Søren Kaspersen (KU):
Nyplatonisme og augustinisme hos Michelangelo: om oprindelse og fuldendelse, historia og tvetydighed i Det sixtinske kapels loft.
16.30-17.15   Lene Østermark-Johansen (KU):
Viktoriansk nyplatonisme: Spor af Ficino i Walter Pater's The Renaissance (1873)
17.15    Afslutning.
 
 
 

 

 

21. september 2006:

 

Renaissance Women as Collectors and Patrons of Art and Culture

Seminar at the University of Copenhagen, 21 September 2006, 10-17
Njalsgade 127, 2300 Cph S, lecture room 27.0.09

 

Many new initiatives in art and science in the Renaissance had their origin in male aristocratic sponsorship. This seminar is concerned with the exceptions from this rule.

When patrons decided to support science they often had military or economic interests in mind; the construction and elaborate decoration of grand palaces, the refined and magnificent court culture, with its encouragement of music, art, learning and collecting were mainly political in kind. In both cases the economic relations between artist and patron were often much more explicit than what we are used to in modern Western civilization, and it was tempting to set oneself up as parallels to such ancient Roman models as the emperor Augustus' wealthy friend Maecenas and poets like Horace and Virgil.

Did female patronage differ from this in important ways? Were woman sponsors attracted by special fields of art and science? by special personalities? Were they perhaps especially encouraging towards female artists and scholars? How was their authority felt by the persons supported? Were there ancient models to be found for their activities? Under what conditions could a woman act as a patron or collector? Were there clear social patterns? How important was the background of the female patron (her place in society, as a noblewoman, a commoner, within the framework of a monarchy or a republic)?

The seminar will be one of a series of annual seminars organized by the Faculty of Humanities under the general heading of "Golden Days".

 

Programme:

(click here for a print version)

10.00: Prof. Lene Østermark-Johansen, Copenhagen: Introduction

Aspects of Female Patronage:

Chair: Prof. Lene Østermark-Johansen

10.20: Prof. Sheila ffolliott, Fairfax: European Women Patrons of Art and Architecture, c. 1500-1650: Some Patterns
Women and men actively supported art and architecture in all its forms and maintained relationships with canonical artists. They operated, however, in a society that prescribed differentiated male and female roles.

11.10: Dr. Clare McManus, Roehampton: Touring Europe: Royal Women and Theatrical Patronage
This paper will discuss Anna of Denmark's English masquing, investigating the physical and symbolic importance of the royal female performer and reading the masque as a European, transnational form.

12.00: Lunch

Individual Patrons

Chair: Prof. Hannemarie Ragn Jensen, Copenhagen

13.00: Dr. Pernille Arenfeldt, Sharjah: Gendered Patronage
Focusing on Anna of Saxony (1532-1585), I will discuss the electress' patronage of theologians and various medical practitioners (physicians, apothecaries, and "lay practitioners") with a view to demonstrating some of the ways in which these forms of princely patronage were gendered.

13.50: Prof. Mara R. Wade, Urbana-Champaign: Hedwig, Princess of Denmark and Electress of Saxony (1581-1641)
The Electress Hedwig of Saxony was a noteworthy patron of Michael Praetorius and Heinrich Schütz, revealing that female lines of patronage were important avenues for cultural exchange.

14.40: Coffee

15.00: Dr. Susanna Åkerman, Stockholm: Queen Christina's Neoplatonic Academies
The Stockholm court was in a few years after 1650 lighted up by theatre, ballets, music, ceremonies and humanist and scientific discussions. Queen Christina's readings among the neoplatonists would later shape her Roman Accademia Reale.

15.50: Dr. Marianne Alenius, Copenhagen: Danish Learned Women – Works, Libraries, Gifts
The European Renaissance phenomenon "Learned Women" also had its Nordic representatives. The lecture presents them as a group (c. 1500 to 1800), and their libraries and work as patronesses are studied on a micro level.

16.40: Prof. em. Minna Skafte Jensen, Odense: Conclusion

17.00: Refreshment

 


 Seks gå-hjem-forelæsninger i anledning af Renæssanceåret 2006
  kl. 16-17 i auditorium 3, hovedbygningen, Københavns Universitet, Frue Plads.
Onsdag den 1. martsProfessor, ph.d. Marianne Pade, Afdeling for Klassisk og Romansk Filologi, AU
Petrarca og humanismen
Onsdag den 8. martsEkstern lektor, cand.mag. Lise Grosen Rasmussen, Afdeling for Romansk
Byrepublikkerne i Norditalien: Firenze og Venezia
Onsdag den 15. martsLektor, mag.art. Hannemarie Ragn Jensen, Afdeling for Kunsthistorie
Billedkunstnernes valg af forbilleder fra oldtiden og samtiden
Onsdag den 22. martsLektor, ph.d., Lene Østermark-Johansen, Afdeling for Engelsk
Michelangelo-reception i det 18. og 19. årh.
Onsdag den 29. martsLektor, mag.art. Lene Waage Petersen, Afdeling for Romansk
Renæssancens teater i Italien
Onsdag den 5. aprilSeniorredaktør, ph.d. Peter Zeeberg, Det danske Sprog- og Litteraturselskab
Renæssancen på Hven. Digtning og videnskab omkring Tycho Brahe

30. marts 2006:

prof. Ann Moss, Durham

"Strong women and good wives in Montaigne and Shakespeare"
Torsdag d. 30.marts, KUA, lokale P1 (pavillon), kl. 15.

Montaigne and Shakespeare have been the most profoundly influential of all Renaisance writers. The differences between them are far more obvious than the similarities, yet both found their inspiration in the culture of ancient Rome. On this common ground there is a less well explored area where these authors meet: their depiction of women. We shall find women who imitate the heroic life-style (or death-style) of the virile morality promoted by stoicism; adulterous women modelled on the Venus-type of the voluptuous female; and perhaps unexpected attitudes to marriage which the authors share, but did not find in their ancient books.


24. november 2005:

dr. Luigi Silvano, Torino

"Angelo Poliziano´s Notes on Odyssey I-II: a School Commentary."
Torsdag d. 24. november, KUA, lokale 9-3-14, kl. 15.

Ms. Parisinus graecus 3069 preserves Angelo Poliziano´s notes on the first two books of the Odyssey, a lengthy commentary written down as a draft for his lessons on Homer held in Florence´s Studium around 1488-89. These annotations represent a testimony of great value for our knowledge of the humanist´s teaching, as they are the sole extant. Poliziano´s text related to a course devoted to a Greek author. Aim of the present lecture is to offer a survey of those unpublished notes, focusing on the main features of the commentary (structure, contents, sources employed, etc.) and on the purposes of a reading of the kind which appears to be intended mainly as an instrument for the learning of the Greek language.

I forbindelse med foredraget præsenteres Forums seneste publikationer.


20. maj 2005:


4. november 2004: Forum for Renæssancestudier og Institut for Kunst og Kulturvidenskab inviterer til en gæsteforelæsning
torsdag den 4. november 2004 kl. 15 -17 i lokale 24.5.07

Professor Christopher Wood, Yale University.

"Counter-Enchantments: Old World Icon and New World Idol"

In 1495 the Admiral Columbus mounted a group of Christian cult images in a temporary chapel in Hispaniola. The pictures were immediately taken down and buried by villagers. The Spanish colonists interpreted this act as iconoclasm and the guilty parties were burned to death. But it is not at all clear that the villagers meant disrespect; they may instead have been trying to activate what they understood to be magical images. This paper addresses the conflict between two apparently incompatible systems of image-worship in the New World, and places that conflict within the context of a European domestic crisis, the loss of confidence in the Christian icon.


29. oktober 2004:

30. april 2004: Kulturel identitet og sprog i Renaessancen


11. december 2003:Lektor, dr.phil. HANS PETER LUND taler om

"Hvad skal Paros-marmor i Romantikkens Paris ? Om litterær neoklassicisme på Chateaubriands tid."
Torsdag d. 11. december kl. 15-17, KUA lokale 16.1.2

Aflyst p.g.a. sygdom.

I første halvdel af 1800-tallet ser det ud til, at klassicistiske tendenser, som jo er kendt i kunsten, også forsvares og figurerer af litterater. Dels er de således en fortsættelse af dominerende tendenser siden Renaissancen (og er dermed et korrektiv til den herskende periodisering i litteraturhistorien), dels kommer de med deres idealforestillinger til at optræde som en pol i romantikernes livsfortolkning. Sagen anskues med belæg i udvalgte forfatteres skrifter, universitetsprogrammer, presse og tidsskrifter... og et par underholdende biografiske forbindelser.


17. november 2003:Cand.phil. UNN IRENE AASDALEN

"Farlig begjær: Ficino, Pico og Platons Symposium"
Mandag d. 17. november kl. 15-17, KUA Lokale 7.3.19
I dedikasjonen til Symposiumkommentaren Sopra lo amore (fra 1474) hevdet Marsilio Ficino at bare 1 av 100.000 av seg selv finner vei fra kjærlighet til lykksalighet. 99.999 fortapes i "questa selva oscura", denne [kjærlighetens] mørke skog. Ficino anbefalte sin Symposiumkommentar som folkets frelsende guide til kjærligheten og den filosofiske oppstigning, men Giovanni Pico della Mirandola protesterte: I hans Commento (fra 1486) fremstilles Ficino snarere som en villedende fortolker av Platon. Begjærets status i platonsk filosofi var stridens kjerne. Mens Ficino hevdet at begjær etter jordisk skjønnhet ledet mennesket tilbake til Gud, mente Pico at den jordiske skjønnheten bare ledet på avveie. Begge hevdet de ha Platon på sin side.

Unn Irene Aasdalen er cand. phil. fra Københavns universitet og ferdiggjør for tiden ph.d avhandling om italiensk renessansefilosofi ved Universitetet i London. Tittelen er Climbing Diotima's Ladder: Philosophical Commentaries in the Vernacular on Poetry in the Italian Renaissance. Tidligere (i Oslo) utenriks-, feature og kulturjournalist, blant annet i Dagbladet. Dessuten redaktør for PRESS, medredaktør for kulturtidsskriftet Kontrast, kulturredaktør i Arbeiderbladet.


24. april 2003:JILL KRAYE, Reader in the History of Renaissance Philosophy; Warburg Institute, London

"Renaissance and Early Modern Stoicism in Cultural Context"
Torsdag d. 24. april kl. 15-17. KUA lokale 4.1.21

During the Renaissance and early modern periods, philosophy - in particular, classical philosophy - played an important role in a variety of cultural contexts, including art, theology, literature and education. In this talk I shall explore the impact of Stoicism on these areas, as well as on philosophy as a learned discipline, from the time of Petrarch to that of Descartes.


13. marts 2003:Prof. CRAIG KALLENDORF, Texas A&M University, holder to foredrag om Vergil, torsdag d. 13. marts

"The Virgilian Title Page as Interpretive Frame"
Torsdag d. 13. marts kl. 14-15. KUA lokale 4.1.21.
Arrangør Institut for Græsk og Latin.

In this paper I look at the title pages of a series of editions of the Roman poet Virgil published in Europe between 1500 and 1800. I wish to show that these title pages are appropriate in their respective ways to the poetry they introduce. But they also reflect the values and aesthetic principles of the age in which they are produced, acting as a sort of hermeneutic trigger which opens up some interpretive options and closes off others. That is, the baroque Virgil is not quite the same as the neoclassical Virgil, which helps us understand the interplay between author and reader as we, too, approach antiquity with the values and aesthetic principles of our own age.

"Virgil, Filelfo, Foucault"
Torsdag d. 13. marts kl. 15.30-17. KUA lokale 4.1.21

This paper challenges the idea that Filelfo's Sforziad is an artistic disaster, a failed epic that deserves to be unknown and unread today. I begin with the obvious, the fact that the major intertextual source for Filelfo's poem is Virgil's Aeneid. Filelfo, as I show, read the Aeneid very much like the so-called 'pessimistic' school of contemporary Anglo-American criticism, in which the hero is flawed and the relationship to political power is ambiguous indeed. The Sforziad takes over these points from its model, which allows us to see Filelfo's poem as a richly nuanced text which both flatters and criticizes the Milanese ruler. Understood in this way, the Sforziad can be appreciated for its artistic achievements at the same time as we can see it as a cause for Filelfo's uneasy relationship with the historical Sforza - a relationship which illustrates, perhaps surprisingly, several key ideas about power as articulated by Foucault.


31. oktober 2002: PhD Leo Catana
'Den filosofiske brug af "Liber de causis" ("Bogen om årsager") i Renæssancen. Om en uopdaget åre i Renæssancens nyplatonisme.'
KUA, lokale 8.2.113A, kl. 15.15

Traditionelt er Marsilio Ficinos latinske oversættelse af og kommentarer til Plotin i 1492 betragtet som afgørende for Renæssancens nyplatonisme. Eksempelvis har man ment at Giordano Bruno (1548-1600) og hans nyplatonisk inspirerede filosofi skal ses på den baggrund. Men faktisk fandtes der allerede i det 13. Århundredes skolastik en nyplatonisk tekst, som ikke blot var vigtig for skolastisk tænkning, men som også blev både populær og anvendelig i Renæssancens filosofi, selv blandt filosoffer, som vi i dag betegner som nyplatonisk påvirkede. Denne tekst var "Liber de causis". Den er skrevet på grundlag af nyplatonske kilder, blandt andet Plotin. I foredraget vil jeg fortælle om "Liber de causis", om dens formodede forfattere, om dens usvækkelige popularitet i Renæssancen, om dens rummelighed, der tillod vidt forskellige tolkninger af blandt andre Giordano Bruno og Nicholas af Cusa (1401-1464). Jeg vil også give eksempler på at "Liber de causis" blev foretrukket frem for Plotin efter at Plotin var blevet tilgængelig, og jeg vil se "Liber de causis" i sammenhæng med andre konkurrerende nyplatoniske årer i Renæssancens filosofi.

Forår 2002
forår 2002:Internetkursus Renæssancekundskab. Info: Christian Høgel

Efterår 2001
efterår 2001:Renæssancekundskab


15. november 2001:Temadag:
"Portræt og selviscenesættelse i dansk renæssance"
torsdag d. 15. november kl. 13-18, lokale 7.3.7 på KUA

13.15 Indledning

13.30 Marianne PADE (AU): Kongebiografier i Danmark: Gravtalerne over Frederik II

14.00 Hugo JOHANNSEN (Danmarks Kirker): Magt og værdighed: Portræt og selviscenesættelse i de kongelige gravmonumenter for Christian III, Frederik II og Christian IV i Roskilde domkirke

14.50 Birgitte BØGGILD JOHANNSEN (Danmarks Kirker): MEMORIA MAJORUM. Restaureringen af de kongelige gravmæler i Ribe, Sorø, Ringsted og Roskilde under Frederik II, analyseret som udtryk for den dynastiske og politiske selviscenesættelse af kongen

15.20 Peter ZEEBERG (DSL): Henrik Rantzau (1526-98): Bøger og selviscenesættelse

16.10 Karen SKOVGAARD-PETERSEN (KB): De latinske danmarkshistorier under Frederik II og Christian IV

16.40 Hannemarie RAGN JENSEN (KU): Lærde mænd og kvinder ved Christian IVs hof

17.10 Diskussion

Temadagen fremlægger de foreløbige resultater af den danske del af det igangværende NOS-H- projekt om "Portræt og selviscenesættelse i nordisk renæssance".

I forbindelse med temadagen vil vi præsentere Forums sidste udgivelse, Angelo Polizianos "Pazzi-Sammensværgelsen" med oversættelse, indledning og noter ved Karen Dreyer Jørgensen (MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG).


5.-7. oktober 2001: Workshop på Åbo Akademi, Finland, om "Portræt og selviscenesættelse i nordisk renæssance"
Torsdag d. 17. maj 2001: Gæsteforelæsning af Karen Skovgaard-Petersen
"Christian d. IVs historieskrivere"
KUA, lokale 13-1-43, kl. 15-17

Christian IVs lange regeringsperiode (1588-1648) var præget af en lang række kulturelle initiativer der skulle tjene til forherligelse af monarken og til markering af hans magt. I disse bestræbelser indgik den nationale historie som en vigtig ingrediens. Det var en længe næret drøm i danske regeringskredse at få tilvejebragt en ny, tidssvarende danmarkshistorie der kunne gøre landets lange og stolte historie kendt i ind- og udland. En række mænd - de fleste udenlandske lærde med internationalt ry - blev i løbet af Christian IVs regeringstid tilbudt hvervet som kongelig historieskriver. Resultatet blev at der i løbet af 1630rne udkom hele to store latinske danmarkshistorier, forfattet af henholdsvis Johannes Pontanus og Johannes Meursius.
Primus motor i organiseringen af historiografernes arbejde var Christian IVs kansler Christen Friis. Foredraget vil først gennemgå de forskellige historiografiske initiativer i hans kanslerperiode (1616-39), dernæst diskutere hans indflydelse på indholdet af Pontanus' og Meursius' værker.


Torsdag d. 26. april 2001: Gæsteforelæsning af Kirsten Hastrup
"Shakespeare og Antropologien. En diskussion af menneskelig handling."
KUA, lokale 13-1-59, kl. 15-17

Med udgangspunkt i Shakespeares syn på forholdet mellem teatret og verden uden for er det hensigten at diskutere, hvordan skuespillet kan lære os noget om menneskelig handling i almindelighed. Det synes at gælde både på teatret og andre steder, at mennesker blandt andet handler ud fra deres opfattelse af hvilken scene, de står på, og hvilket drama, de deltager i. Der er således ikke blot tale om en metafor, når der tales om samfundets og historiens teatrikalitet, men om en reel ligestilling af alle 'handlingsteatre'.

Kirsten Hastrup er professor i antropologi på Københavns Universitet.


30. november 2000: KUA, lokale 13-1-71, kl. 14-17

I anledning af det snart overståede jubelår i Rom afholdes torsdag d. 30. november en tema-eftermiddag med indlæg om institutionen i historisk og kunsthistorisk lys.

Program

"Jubelårene i middelalder og renæssance"
lektor Per Ingesman, Aarhus Universitet

Det er jubelår i år, og fra hele verden strømmer pilgrimmene til Rom. Det har de gjort, siden pave Bonifacius VIII udråbte det første jubelår i år 1300. Foredraget vil behandle, dels hvad der var baggrunden for udråbelsen af det første jubelår, dels hvorledes jubelårene udviklede sig i løbet af den formative periode i 1300- og 1400-tallet. Et hovedsynspunkt vil være, at jubelåret som religiøs institution i den katolske kirke bliver til i en "dialog" mellem pavelige intentioner fra oven og folkelig respons fra neden. Problemerne med at bestemme omfanget og karakteren af sidstnævnte tages op til særlig diskussion. Til illustration inddrages blandt andet vidnesbyrd fra dansk senmiddelalder om responsen på de pavelige jubelår.

"Peters grav i barokscenografi: tradition og nytolkning"
lektor Mogens Nykjær, Aarhus Universitet

N.B. Mogens Nykjærs forelæsning er desværre aflyst p.g.a. sygdom.

I Peterskirkens ikonografi er kontinuitet, tradition og ælde centrale temaer. Den apostolske succession, pavedømmets lange historie og den deri begrundede særlige autoritet i forhold til de protestantiske Kirker er kraftigt understreget. Dette forhold kommer bl.a. til udtryk i en række formelle og betydningsmæssige sammenhænge imellem den konstantinske basilika og renæssance - barokkirken. Enkeltmonumenter fra den gamle kirke er genanvendt i den ny, indtolket i dennes overordnede helhed. Men først og fremmest kan de væsentligste barokke monumenter i kirken, d.v.s. Berninis iøjnefaldende kunst - korsskæringens udsmykning og Cathedra Petri - forstås som moderne parafraser over ældre forlæg. Isoleret betragtet står de som banebrydende barokke kunstværker, men i kirkens samlede historie bekræfter de tillige en ubrudt tradition. Således kan man tale om en væsentlig middelalder-reception i 1600-tallets kunst.

I forbindelse med arrangementet præsenteres Forums sidste udgivelse: Renaissance Readings of the Corpus Aristotelicum. Proceedings of the conference held Copenhagen 23-25 April 1998, edited by Marianne Pade, Renæssancestudier 9.5. oktober 2000: Gæsteforelæsning af Mikael Bøgh Rasmussen, Københavns Universitet, om
"Æstetikkens funktion for erkendelsen. Stil som betydningsbærer i tysk tegnekunst fra Dürers tid", KUA, lokale 13-1-71, kl. 15-17


efterår 2000:Renaissance Europe and the Age of Humanismefterår 2000:Renæssancekundskab18. maj 2000: Gæsteforelæsning af prof. Peter Hainsworth, Oxford, om "Translating Petrarch into English: problems and possibilities", KUA, lokale 17-2-251 E, kl. 15-171997-1999NETVÆRK Renæssance: Modernitetens oprindelse


Denne side er sammensat af MariannePade 20-12-1999 / red. 10-9-2007