om Forum
about Forum
Contact
home

FORUM FOR
RENÆSSANCESTUDIER

KALENDER

LINKS

nr. 6
 
 

ved AARHUS UNIVERSITET
KØBENHAVNS UNIVERSITET

FORUM FOR RENAISSANCE STUDIES

PUBLICATIONS

RENÆSSANCE-
KUNDSKAB

I-II

 
19. nov. 2010 Tiara eller turban
Renæssancehumanisterne, islam og det Osmanniske rige
Tværfagligt seminar ved Københavns Universitet,
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
19. november 2010 i lokale 23.4.39.
Forholdet mellem det kristne Europa og den islamiske verden i det 14.-16. århundrede var på den ene side præget af militære konfrontationer og på den anden af stærke handelsmæssige og kulturelle forbindelser. Seminaret belyser dette forhold med særligt fokus på renæssance-humanisternes holdning til det osmanniske rige. Humanisterne spillede en central rolle i formuleringen af idéen om en kristen, europæisk identitet med rødder i den latinske og græske verden – ofte i opposition til islam og osmannerne. Oplæggene undersøger hvilke forestillinger om osmannerne og islam der kommer til udtryk i tekster på nylatin og folkesprog af periodens fremtrædende kunstnere og intellektuelle: breve, traktater, historieskrivning, digtning - og i scene- og billedkunst.
Alle er velkomne!
Programme
9.10 Velkomst
9.15-9.45 Ole Jorn:
Det osmanniske rige - Europas politiske og militære supermagt i 15.-16. årh.
9.45-10.15 Pia Schwarz Lausten:
Petrarcas forsvar for Vesten
10.15-10.45 Michael Cotta-Schønberg:
Pave Pius II's syn på tyrkerne
10.45-11.00 Kaffepause
11.00-11.30 Johann Ramminger:
Humanisternes latinske 'tyrkervokabular'
11.30-12.00 Marianne Pade:
Fortiden som argument. Kardinal Bessarions retorik i kampagnen mod tyrkerne
12.00-12.30 Minna Skafte Jensen:
En albansk humanists beskrivelse af tyrkerne: Marin Barleti (ca. 1450-ca. 1520).
12.30-13.30 Frokost
13.30-14.00 Martin Schwarz Lausten:
Danske humanisters og reformatorers holdninger til Tyrken (Islam og muslimerne) i 1500-tallet
14.00-14.30 Bent Holm:
Tyrken og Paven. Konspiration og apokalypse i Christian 4.s kroningsoptog
14.30-15.00 Kaffepause
15.00-15.30 Hannemarie Ragn Jensen:
Østens vise mænd. Hellig tre konger i italiensk malerkunst ca. 1400-1550
15.30-16.00 Mogens Nykjær:
Venedig vs. tyrken. Arsenalets port som politisk monument
16.00-16.30 Mikael Bøgh Rasmussen:
Et marked for Tyrkerbilleder? Overvejelser over Melchior Lorcks markedsorientering.
 
  Ole Jorn
Det osmanniske rige - Europas politiske og militære supermagt i 15.-16. årh.
  Ringe viden giver stærke fjendebilleder. I d. 14.-16. århundrede gyste vesteuropæiske fyrstehuse, kurie og humanister ved Tyrkens fremmarch. Sultanens kolossale ressourcer og militære succeser var ærefrygtindgydende. Men var Det osmanniske Rige styret af en barbarisk jihad-besat krigerkaste, der blodtørstigt stormede frem på sine hurtige heste, levede af at plyndre Balkanlandene og tage kristne drengebørn som slaver? Nyere forskning viser et mere nuanceret billede af et multietnisk og religiøst tolerant samfund med et kolossalt indre marked, der i størrelse kunne måle sig med Romerriget og som længe forblev Middelhavets militære og politiske supermagt.
  Ole Jorn, cand. mag. i historie og italiensk, ph.d., ekstern lektor, underviser på KUA i Renæssancekultur. Har bl.a. oversat Campanella "Solstaden", (Det Lille Forlag 2002) og C. Ginzburg "Osten og ormene" (Klim 2007). Arbejder på en oversættelse af Castigliones "Il cortegiano" og en nyoversættelse af Machiavellis "Fyrsten".
 
  Pia Schwarz Lausten
Petrarcas forsvar for Vesten
  "Alt bliver til i strid" - Petrarcas korstog mod arabisk kultur og islam Var Petrarca - humanismens fader - en "overbevist arabofob", som den italienske arabist Francesco Gabrieli mener? Kun få har gjort opmærksom på, at Petrarcas forestillinger om og bestræbelser for en ny fælleseuropæisk, kristen enhedskultur ofte blev formuleret parallelt med en række anti-arabiske og anti-muslimske elementer. Oplægget vil give eksempler herpå fra Petrarcas breve, traktater og digte.
  Pia Schwarz Lausten, lektor i moderne italiensk litteratur ved Københavns Universitet. Har skrevet om italiensk samtidslitteratur: Om Celati og Tabucchi, om den nye italienske krimi ("Un virus nel corpo sano della letteratura?" i antologien Noir de Noir (Peter Lang 2010) og om migrationslitteratur i Kritik og i en antologi hun selv har redigeret med Mirjam Gebauer om Migration and Literature in Contemporary Europe (Meidenbauer Verlag 2010). Har skrevet om Boiardos renæssanceepos Orlando innamorato, og har pt. ansvar for italiensk litteratur fra Dante til 1600-tallet (ca.) i en stor fælles udgivelse om Islam i europæisk litteratur under ledelse af professor Peter Madsen (IKK).
 
  Michael Cotta-Schønberg
Pave Pius II's syn på tyrkerne
  Foredraget beskriver Pius IIs tyrkerbillede og sætter det i relation til hans vurdering af tyrkerfaren og hans korstogsplaner. Hovedsynspunktet er, at Pius anså tyrkerne for barbarer præget af grusomhed og foragt for lærdom og dannelse, og derudover tilhængere af en falsk religion. Hans vurdering af tyrkerfaren og af behovet for en fælleseuropæisk militær indsats var både realistisk og oprigtig, men han formåede ikke at samle de europæiske fyrster om denne sag. Han besluttede derfor personligt at sætte sig i spidsen for korstoget, men døde på vejen.
  Michael Cotta-Schønberg er Vicedirektør ved Det Kongelige Bibliotek og Universitetsbibliotekar ved Københavns Universitet. Fra 2008 chef for den samlede biblioteksorganisation ved Københavns Universitet. Seneste udgivelser om Piccolomini/Pius: De Daniae regno aliqua non indigna cognitu – Danmarksbilledet hos en italiensk renæssancehumanist Æneas Silvius Piccolomini (Pius II). I: Renæssancen i svøb – dansk renæssance i europæisk belysning 1450-1550. Odense, 2008; Udvalgte tekster fra pave Pius II (Æneas Silvius Piccolomini): Commentarii rerum memorabilium quae temporibus suis contigerunt / Beretning om de mindeværdige ting, som skete på hans tid. Udvalgt og oversat af Michael v. Cotta-Schønberg. København, 2009.
http://da.wikisource.org/wiki/Af_en_renaissancepaves_erindringer_bog_1
 
  Marianne Pade
Fortiden som argument. Kardinal Bessarions retorik i kampagnen mod tyrkerne
  Bessarion (1403-1472) var født i Trapezunt, studerede som ung i Konstantinopel og blev tidligt kendt som en retorisk begavelse. Han gjorde hurtigt karriere inden for kirken og var metropolit af Nikæa, da han i 1438 rejste til Italien for at deltage i koncilet i Ferrara og Firenze om foreningen af den ortodokse og den katolske kirke. Den unge metropolit gjorde sig bemærket under koncilet som tilhænger af unionen, og pave Eugen IV udnævnte ham til kardinal in absentia, efter at Bessarion var rejst tilbage til Grækenland. I 1440 kom han igen til Italien, blev snart en af kuriens mest indflydelsesrige kardinaler og i to omgange næsten valgt til pave (1455 og 1471). Efter Konstantinopels fald fik han af kurien til opgave at lede forhandlingerne med Italiens og Europas fyrster om et samlet felttog mod tyrkerne. I foredraget vil jeg diskutere hvilke retoriske virkemidler den græske Bessarion brugte for at overtale det latinske Vesteuropas fyrster til at gå i kamp mod tyrkerne.
  Prof. Marianne Pade, Aarhus Universitet, seneste bog: Plutarchi Chaeronensis Vita Dionis Guarino Veronense interprete, critical edition and introduction by Marianne Pade (under udgivelse i Edizione nazionale delle traduzioni dei testi greci in età umanistica e rinascimentale. Firenze, SISMEL).
 
  Johann Ramminger
Humanisternes latinske 'tyrkervokabular'
  Mødet med og truslen fra de osmanniske tyrkere gav anledning til et væld af latinske neologismer allerede fra 1300-tallet, men det var navnlig efter Konstantinopels fald, at humanisterne i større omfang beskæftigede sig med osmannerne. Foredraget vil forsøge at karakterisere dette 'tyrkervokabular'. En analysere af hvilke semantiske sfærer, det vedrører, viser f.eks. at man først ønskede at beskrive tyrkernes militære institutioner, dernæst det civile samfund og de tyrkiske religiøse institutioner. Foredraget vil også diskutere, i hvilke genrer og sproglige registre, dette vokabular anvendtes, samt forfølge nogle af de ny ords virkningshistorie.
  Dr. Johann Ramminger, Thesaurus linguae Latinae (Wien/ München), seneste relevante publikationer i Neulateinische Wortliste (www.neulatein.de/biblio_lrz/biblio.htm)
 
  Minna Skafte Jensen
En albansk humanists beskrivelse af tyrkerne: Marin Barleti (ca. 1450 ca. 1520).
  Renæssancehumanisten Marinus Barletius (ca. 1450 – ca. 1520) skrev to store latinske værker om albanernes modstand mod den tyrkiske erobring, De Obsidione Scondrensi (Venedig 1504) om tyrkernes belejring af Shkodra i 1478, som Barleti selv havde oplevet, og De Vita, Moribus ac Rebus Gestis Georgii Castrioti (Rom 1508-10), en biografi af den albanske nationalhelt Skanderbeg. Foredraget vil forsøge at beskrive det billede Barleti tegner af tyrkerne.
  Minna Skafte Jensen er professor emerita, Syddansk Universitet. Seneste publikation: ”Lærde vilde? Hans Grams tale ved optagelsen af fire islandske studenter på Københans Universitet 1732”, i: J.M. Ásgeirsson m.fl. (red.): Pulvis Olympicus: Festskrift til Sigurdur Pétursson, Reykjavík 2009, (189-210.)
 
  Martin Schwarz Lausten
Danske humanisters og reformatorers holdninger til Tyrken (Islam og muslimerne) i 1500-tallet
  De danske teologer i 1500-tallet var dybt påvirket af de tyske teologers angst for Tyrkerfaren. Til forskel fra dem var Danmark ikke direkte udsat for tyrkerfare. Det var et importeret problem. Den katolske bibelhumanist Poul Helgesen brugte tyrkerfaren i sit angreb på de lutherske teologer. Martin Luther var Antikrist ligesom Muhammed, og Luther viste vej til ham. De lutherske teologer mente til gengæld, at paven og Muhammed i fællesskab var Antikrist, og Tyrkens aggression var udtryk for Guds vrede og straf mod de kristne pgr af deres syndige levned. De lutherske teologer kunne således bruge tyrkerfaren i deres angreb på de katolske og i deres opfordringer til folket om at leve i bod og bedring. Teologernes holdning –og realpolitiske hensyn- tilskyndede kong Chr.d.3. til at betale Tyrkerskat til kejseren for Holstens vedkommende.
  Martin Schwarz Lausten, dr.theol., professor i teologi (kirkehistorie) ved KU indtil 2008, som emeritus fortsat tilknyttet fakultetet. Seneste relevante bogudgivelse: Tyrkerfrygt og Tyrkerskat. Islamofobi, religion og politik hos teologer og regenter i reformationstidens Danmark, forlaget Anis, Kbh. 2010, 320 s.
 
  Bent Holm
Tyrken og Paven. Konspiration og apokalypse i Christian 4.s kroningsoptog
  Selve kroningen af Christian 4. i 1596 var kun en del af en omfattende ritualistisk iscenesættelse. Den strakte sig over flere dage og indebar en spektakulær markering af Christians rolle, qua luthersk fyrste, som troens forsvarer mod kætteri og vantro. Begivenheden blev indlæst i en aktuel religiøs og militær situation, som igen blev set i perspektiv af et bibelsk drama, ledende op til det afgørende, afsluttende slag. På begge niveauer spillede Tyrken en central rolle: dels pågik netop en styrkeprøve mellem Osmannerriget og det Tyske Rige; dels gestaltede iscenesættelsen af kronings-begivenheden tanken om en apokalyptisk konspiration mellem Paven/Antikrist (kætteriet) og Tyrken (vantroen), hvorunder Christian selv trådte op som parodisk pave i ledtog med sultanen.
  Bent Holm, dr. phil., lektor på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, afdeling for teatervidenskab, KU. Udgiver i november 2010 Tyrk kan tæmmes. Osmannere på den danske scene 1596-1896, Forlaget Multivers.
 
  Hannemarie Ragn Jensen
Østens vise mænd. Hellig tre konger i italiensk malerkunst ca. 1400-1550
  Fortællingerne om tilbedelsen af det lille barn Jesus umiddelbart efter fødslen har fra den tidlige kristne billedkunst været et yndet emne. Kun Matthæus omtaler, at der er tale om "nogle vise mænd fra Østerland" som kom til Jerusalem, hvor de spurgte "Hvor er jødernes nyfødte konge". Da de fandt barnet i Bethlehem takket være ledestjernen "faldt de ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra". I det italienske renæssancemaleri er fremstillingen af hyrdernes og kongernes møde med den hellige familie langt de talrigeste, men også de vise mænd afbildes og tilmed af nogle af de mest banebrydende kunstnere. En analyse af udvalgte eksempler kan bidrage med oplysninger om opfattelsen af "de andre" og deres betydning i samtiden.
  Hannemarie Graff Ragn Jensen er mag.art. i kunsthistorie, pensioneret lektor fra Afdeling for Kunsthistorie under Institut for Kunst og Kulturvidenskab, KUA. Har specielt interesseret mig for rumudsmykninger i italiensk og dansk renæssance, samt det 19. årh.s renæssance-og antikreception med særlig henblik på dannelsesrejsen til Italien's betydning i 1. halvdel af det 19.årh.
Relevante publikationer: ”L'allegoria della cultura di corte nel Salone dei Mesi”, i: Atlante di Schifanoia (red. Ranieri Varese) Edizione Panini 1989; ”The Universe of the Este Court in the Sala dei Mesi”, i: La Corte di Ferrara e il suo mecenatismo 1441-1598 (red. Marianne Pade, Lene Waage Petersen , Daniela Quarta) Renæssance studier, Museum Tusculanum 4, 1990.
 
  Mogens Nykjær
Venedig vs. tyrken. Arsenalets port som politisk monument
  Porten til Venezias Arsenal er opført i anden halvdel af 1450'erne. Den overordnede arkitektoniske form er en triumfbue. Portens ikonografi skal forstås i relation til Konstantinopels fald i 1453. I 1500- og 1600-tallet arbejdedes der videre på udsmykningen af porten og af den foranliggende plads i forbindelse med to væsentlige militære sejre over "Tyrken". Portanlægget kom da til at stå i byrummet som det betydeligste kunstneriske udtryk for den venetianske republiks militære magt i Middelhavet.
  Mogens Nykjær er lektor ved Institut for Æstetiske Fag, afdeling for kunsthistorie på Aarhus Universitet. Han har bl.a. skrevet bøgerne "Peterskirken. Historie og betydning", "I Pavernes Rom, Bybilleder, kunst og historie 1420-1870" og i 2010 "Venezia. Byhistorie og kunst".
 
  Mikael Bøgh Rasmussen
Et marked for Tyrkerbilleder? Overvejelser over Melchior Lorcks markedsorientering.
  Det er hensigten at præsentere en foreløbig undersøgelse af den danske kunstner Melchior Lorcks behandling af tyrkiske temaer, ikke så meget som et hele med et samlet mål (som hans hovedværk, Tyrkerværket med 128 træsnit, kunne lade formode) men som fluktuerende variationer over et tema, til enhver tid tilpasset de reelle eller potentielle muligheder for at skabe sig et marked. De forskellige variationer forsøges derfor forstået som svar på et muligt behov fra de forskellige publikumssegmenter, som kunstneren mente at kunne adressere på forskellige tidspunkter i sin karriere.
  Kunsthistoriker, ph.d., f. 1970. P.t. projektansat på Danmarks Kunstbibliotek, København. Tidligere ansættelser på bl.a. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Hillerød, projektansættelser på Statens Museum for Kunst, J. F. Willumsens Museum, Frederikssund, og ekstern lektor på Københavns Universitet. Har beskæftiget mig med oldkristen ikonografi, dekonstruktivistisk arkitektur, samlingshistorie, portrætkunst og tysk og dansk renæssancekunst. For nylig bl.a. medforfatter på Erik Fischers monografi om Melchior Lorck.
 
For yderligere oplysninger kontakt Pia Schwarz Lausten (lausten@hum.ku.dk).


Denne side er sammensat af MariannePade 2-11-2010